SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

IMX DataSystems

 

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem IMX DataSystems, Wilders Palads 9G ST, 1403 København K og køber.

 

1.0 Tilbud, accept og ordrebekræftelse

1.1 Når intet andet er skriftligt angivet, er et tilbud kun bindende for IMX DataSystems, såfremt det skriftligt accepteres af køber, således at accepten er IMX DataSystems i hænde inden 7 dage efter dateringen af IMX DataSystems tilbud.

 

1.2 I tiden indtil kundens accept er modtaget hos IMX DataSystems i overensstemmelse med pkt. 1.1., forbeholder IMX DataSystems sig ret til at sælge den tilbudte vare til anden side.

 

1.3 Såfremt IMX DataSystems ordrebekræftelse afviger fra købers ordrer, f.eks. ved tillæg, indskrænkninger eller forbehold, er køber forpligtet til inden 5 dage efter ordrebekræftelsens modtagelse at give skriftlig meddelelse til IMX DataSystems, såfremt kunden ikke vil acceptere fravigelserne fra kundens ordrer. I modsat fald gælder alene IMX DataSystems ordrebekræftelse og vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

1.4 Enhver henvendelse om tilbud eller opfordring til at gøre tilbud, som IMX DataSystems modtager fra en fysisk person, samt enhver leverance som IMX DataSystems foretager til en fysisk person, er at betragte som en aftale mellem IMX DataSystems og den fysiske person med den virkning, at IMX DataSystems er berettiget til at betragte vedkommende person som køber og ansvarlig debitor, uanset om den fysiske person måtte drive virksomhed i selskabsform med begrænset hæftelse, med mindre vedkommende senest samtidig med aftalens indgåelse har gjort IMX DataSystems udtrykkeligt bekendt med, at det er selskabet med begrænset hæftelse, der er køber.

 

2.0 Forbehold vedr. varer som ikke er på lager

2.1 Hvor intet andet er angivet, er et tilbud fra IMX DataSystems vedrørende varer som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er IMX DataSystems

berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

 

2.2 Bestemmelsen i pkt. 2.1 finder tilsvarende anvendelse ved ordrer accepteret af IMX DataSystems.

 

3.0 Konfiguration

3.1 På anmodning kan IMX DataSystems tilbyde køber konfigurationsydelser i overensstemmelse med gældende priser og producentens retningslinier. Konfigurationsydelser, som udføres efter købers anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producentens retningslinier, udføres alene på købers ansvar. IMX DataSystems giver

ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter. For visse installationer af software-programmer vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde licenser.

 

4.0 Risikoens overgang

4.1 Varerne leveres ab IMX DataSystems lager. Riskoen for varerne overgår ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med IMX DataSystems fragtfører overgår risikoen for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da IMX DataSystems sørger for forsikring af transporten. Ved købers afhentning af varerne på IMX DataSystems lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af varerne på IMX DataSystems lager.

 

Ved modtagelsen skal modtageren, i forening med fragtføreren, undersøge godsets tilstand. Såfremt, at der er synlig skade på emballagen, skal der på fragtbrevet skrives, at varene er modtaget med forbehold, og forbeholdet SKAL begrundes f.eks. med synlig skade på emballagen.

 

5.0 Leveringstid og forsinkelse

5.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet omtrentligt.

 

5.2 IMX DataSystems er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som IMX DataSystems ikke er herre over, jf. pkt. 6 om force majeure.

 

5.3 I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er væsentlig for køber og derudover vil være væsentlig for en køber i almindelighed.

 

5.4 I tilfælde af forsinkelse har køber ikke krav på erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes IMX DataSystems uagtsomme eller forsætlige forhold. Vilkåret i pkt. 8.5. om ansvarsbegrænsning gælder tilsvarende i tilfælde af erstatning som følge af forsinkelse.

 

6.0 Force majeure

6.1 IMX DataSystems er berettiget til efter eget valg enten at hæve en aftale med køber eller udskyde tidspunktet for levering til køber, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som IMX DataSystems ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke udelukkende oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknaphed, sygdom samt forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i leverandørs produktion eller afprøvning. I tilfælde af force majeure kan køber hverken i tilfælde af IMX DataSystems ophævelse af aftalen eller beslutning om udskudt levering, gøre misligholdelsesbeføjelser af nogen art gældende overfor IMX DataSystems. Køber kan således ikke hæve handlen, kræve forholdsmæssigt afslag, naturalopfyldelse eller erstatning af nogen art.

 

7.0 Reklamation m.v.

7.1 IMX DataSystems giver ikke garanti for solgte varer. Såfremt købers reklamation er omfattet af en garanti, som IMX DataSystems producent eller leverandør har afgivet overfor IMX DataSystems, yder IMX DataSystems dog samme garanti overfor køber, men kun såfremt producenten eller leverandøren accepterer, at reklamationen er omfattet af garantien, og

producenten eller leverandøren friholder IMX DataSystems for ethvert krav i anledning heraf.

 

7.2 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsendes skriftligt og være IMX DataSystems i hænde inden 5 dage fra købers modtagelse af varen.

 

7.3 Såfremt varen er behæftet med en mangel, der ikke kunne konstateres ved den i pkt. 7.2 foreskrevne undersøgelse, er køber forpligtet til at reklamere skriftligt, således at reklamationen er IMX DataSystems i hænde inden 5 dage fra konstateringen af den skjulte mangel.

 

7.4 Har køber ikke inden 3 måneder efter varens overgivelse til ham meddelt IMX DataSystems, at han vil påberåbe sig en skjult mangel, kan han ikke senere gøre manglen gældende overfor IMX DataSystems, med mindre IMX DataSystems skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid eller har handlet svigagtigt.

 

8.0 Mangler

8.1 I tilfælde af rettidig reklamation, jf. pkt. 7, er køber forpligtet til efter anmodning fra IMX DataSystems, at returnere varen til IMX DataSystems med henblik på, at IMX DataSystems kan undersøge reklamationen.

 

8.2 I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation har IMX DataSystems ret, men ikke pligt til - indenfor en periode af 3 måneder fra reklamationens modtagelse - at afhjælpe manglen, herunder blandt andet men ikke udelukkende at udskifte og reparere dele, der er behæftet med reklamationsfejl, forudsat at:

1. Køber returnerer varen til IMX DataSystems

2. IMX DataSystems efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at manglen er berettiget og ikke kan begrundes i forkert behandling, opbevaring, installation, reklamation eller ændringer foretaget af køber samt forhold, der er påført varen efter det tidspunkt, hvor risikoen overgik til køber, jf. pkt. 4.

 

8.3 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor IMX DataSystems, herunder ophæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, såfremt IMX DataSystems tilbyder omlevering eller tilbyder afhjælpning i overensstemmelse med pkt. 8.2.

 

8.4 Køber har i øvrigt kun krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler, og kun såfremt manglen skyldes forsømmelse hos IMX DataSystems. IMX DataSystems er således erstatningsansvarlig på objektivt grundlag, jf. købelovens § 43.

 

8.5 IMX DataSystems er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder blandt andet, men ikke udelukkende, driftstab, avancetab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom, tab eller forvanskning af data eller andre følgeskader og indirekte tab. Købers erstatningskrav mod IMX DataSystems kan aldrig overstige den aftalte købesum.

 

8.6 IMX DataSystems indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle programmel fejl kan eller vil blive rettet.

 

9.0 Produktansvar

9.1 I tilfælde af personskade, opstået som følge af produktansvar ved varen, er IMX DataSystems kun ansvarlig, såfremt den opståede skade skyldes forsømmelse udvist af IMX DataSystems.

 

9.2 Ved produktansvar er IMX DataSystems ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og/eller løsøre.

 

9.3 I tilfælde af at køber måtte rejse berettiget krav om produktansvar overfor IMX DataSystems, hvad enten dette skyldes skade hos køber eller er opstået som følge at køber er blevet mødt med krav om produktansvar for tredjemand, gælder bestemmelsen i pkt. 8.5. tilsvarende, således at købers krav ikke kan overstige det heri fastsatte.

 

9.4 I tilfælde af at IMX DataSystems måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, gælder reglen i pkt. 8.5. tilsvarende, således at køber er forpligtet til at holde IMX DataSystems skadesløs i samme omfang, som IMX DataSystems ansvar er begrænset overfor køber.

 

9.5 Såfremt køber måtte blive mødt med krav fra tredjemand om produktansvar i anledning af varer leveret fra IMX DataSystems, er køber forpligtet til straks at give IMX DataSystems skriftlig meddelelse herom samt løbende holde IMX DataSystems underrettet om sagens forløb. Køber er herunder blandt andet forpligtet til at udlevere kopi til IMX DataSystems af alle relevante dokumenter vedrørende sagen. Såfremt køber ikke overholder denne bestemmelse, fortaber køber ethvert krav mod IMX DataSystems i anledning af sagen.

 

9.6 Sager, der udspringer af krav om produktansvar, kan af IMX DataSystems anlægges mod køber ved samme domstol, som behandler tredjemands produktansvarssag mod IMX DataSystems.

 

10.0 Priser

10.1 Samtlige angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms og andre eventuelle afgifter.

 

10.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr.

 

10.3 Samtlige angivne priser, herunder priser i tilbud og ordrebekræftelser, sker med forbehold for prisændringer, således at IMX DataSystems til og med leveringsdagen er berettiget til at ændre priserne som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger udenfor IMX DataSystems indflydelse.

 

10.4 Forøges IMX DataSystems omkostninger, som følge af købers forhold, er køber forpligtet til at betale godtgørelse herfor til IMX DataSystems.

 

11.0 Betaling

11.1 I tilfælde af købers manglende rettidige betaling er IMX DataSystems berettiget til at beregne sig en rente svarende til 2% pr. måned af den til enhver tid skyldige saldo fra forfaldsdagen til betaling sker. Køber er endvidere forpligtet til at betale et rykkergebyr på hver udsendt rykker samt godtgøre IMX DataSystems enhver omkostning i forbindelse med inkassation og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen.

 

11.2 Køber er uberettiget til at bringe krav vedrørende andre leverancer til modregning i IMX DataSystems krav på betaling af købesummen.

 

11.3 Såfremt køber reklamerer overfor forsinkelsen og/eller mangler ved en del af leverancen, er køber forpligtet til at betale købesummen for den øvrige del af leverancen til IMX DataSystems rettidigt og uden adgang til modregning.

 

11.4 Såfremt køber reklamerer overfor forsinkelse eller mangler ved den samlede leverance, er køber fortsat forpligtet til at betale købesummen rettidigt eller alternativt at deponere denne i et dansk pengeinstitut i overensstemmelse med deponeringslovens regler.

 

11.5 Ethvert tilsagn eller løfte til køber om rabat, bonus eller anden fordel, er betinget af at køber foretager rettidig betaling af ethvert beløb som køber måtte være - eller blive - IMX DataSystems skyldig. Ethvert tilsagn om rabat, bonus eller lignende bortfalder således, såfremt køber ikke foretager rettidig betaling af noget beløb, som køber måtte være - eller blive - IMX DataSystems skyldig.

 

11.6 Såfremt IMX DataSystems i henhold til særskilt aftale har tilbudt køber at afregne visse rabatter, prisbeskyttelse m.v. (claims) som køber har aftalt med IMX DataSystems leverandør, er køber uberettiget til under nogen omstændigheder at tilbageholde sådanne beløb i noget beløb, som køber måtte være eller blive IMX DataSystems skyldig.

 

12.0 Returnering

12.1 Køber har ikke fortrydelsesret. IMX DataSystems tager kun varer retur efter forudgående skriftlig aftale, og såfremt følgende betingelser er overholdt:

1. Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af original fakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursending (RMA-nr.).

2. IMX DataSystems forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage fradrag af et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien.


13.0 Ejendomsforbehold

13.1 IMX DataSystems forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

 

13.2 IMX DataSystems kan forlange, at køber forsikrer det solgte hos anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af IMX DataSystems.

 

14.0 Kataloger, beskrivelser m.v.

14.1 Enhver oplysning - uanset om den hidrører fra IMX DataSystems eller en af dettes forretningsforbindelser – angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

 

14.2 For produkter, der i følge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil IMX DataSystems uden beregning forsyne køber med sådan dokumentation senest samtidig med produktets levering. IMX DataSystems forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles konfidentielt.

 

14.3 Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af IMX DataSystems.

 

15.0 Købers økonomiske situation

15.1 Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser vedrørende tidligere leverancer, eller såfremt købers økonomiske forhold efter IMX DataSystems opfattelse ikke berettiger de fastsatte betalingsbetingelser om maksimum, er IMX DataSystems berettiget til at hæve indgåede aftaler med mindre køber straks efter at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer samt foretager forudbetaling for endnu ikke effektuerede ordrer.

 

16.0 Patent- og licensrettigheder

16.1 IMX DataSystems salg af dele, komponenter og/eller materialer giver ikke køber eller købers kunde ret til licens vedrørende noget patent eller eneret, der vedrører nogen kombination, maskine eller proces, i hvilken de solgte dele, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes.

 

16.2 IMX DataSystems tager forbehold for at solgte produkter kan være omfattet af eksportforbud med den virkning, at køber vil ifalde straf og erstatning ved videresalg. Videresalg sker på købers egen risiko og uden ansvar af nogen art for IMX DataSystems.

 

17.0 Patent og ophavsret

17.1 Såfremt der overfor køber rejses krav med henvisning til at produkter, der er leveret af IMX DataSystems, i henhold til nærværende, indebærer en direkte krænkelse af et dansk patent og/eller ophavsret, påtager IMX DataSystems sig at holde købers skadesløs for ethvert erstatningskrav, som køber måtte blive pålagt i henhold til dom eller retsforlig samt for eventuelle sagsomkostninger i forbindelse hermed, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Køber er forpligtet til straks at give IMX DataSystems skriftlig underretning om sagen på det tidspunkt, hvor tredjemand først gang måtte rejse krav om krænkelse overfor køber, og

2. Køber tillader at retssag om krænkelsen følges af en af IMX DataSystems udpeget advokat og efter IMX DataSystems kontrol, således at alle forhandlinger om sagens afgørelse og/eller forlig, besluttes af IMX DataSystems på købers vegne. Sagen føres på købers regning.

 

17.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 19.1 er IMX DataSystems ikke ansvarlig for handlinger, der finder sted efter at køber har fået - eller burde have fået - kendskab til den mulige krænkelse, med mindre IMX DataSystems udtrykkeligt og skriftligt har givet samtykke til en sådan fortsat krænkelse.

 

17.3 Købers krav mod IMX DataSystems i tilfælde af krænkelse af et dansk patent og/eller ophavsret, jf. pkt. 19.1. bortfalder, såfremt

1. Køber ikke overholder betingelserne fastsat i pkt. 19.1,

2. IMX DataSystems tilbyder efter eget valg og på egen bekostning, at skaffe køber ret til fortsat at anvendelse af de leverede produkter eller IMX DataSystems på egen bekostning ændrer eller udskifter samme, således at disse kan anvendes, uden at dette medfører en krænkelse.

 

17.4 Bestemmelsen i pkt. 8.5. finder tilsvarende anvendelse vedrørende købers krav mod IMX DataSystems, som følge af patent- og/eller oprethavskrænkelse. Herudover kan købers krav mod IMX DataSystems ikke overstige de leverede produkters nedskrevne værdi på det tidspunkt, hvor kravet første gang fremsættes overfor IMX DataSystems.

 

18.0 Information til købers kunde

18.1 Køber forpligter sig til at informere sine kunder om de vilkår i denne aftale, som får eller vil få betydning for deres køb, anvendelse eller disposition over produktet, herunder patent og ophavsrettigheder og eventuelle garantier givet af producent.

 

18.2 Brugen af produkterne kan være underlagt restriktioner med hensyn til anvendelse i f.eks. kernekraftanlæg og lignende. Køber er forpligtet til at indhente nærmere oplysninger fra IMX DataSystems, såfremt varerne skal benyttes til andet end kommerciel eller privat anvendelse.

 

19.0 Delvis ugyldighed

19.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelser gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

 

20.0 Forældelse af krav

20.1 Efter forløbet af 3 måneder efter datoen for indgåelse af aftalen mellem IMX DataSystems og køber, kan køber ikke rejse krav af nogen art i anledning af aftalen overfor IMX DataSystems. Forældelsesfristen i henhold til denne bestemmelse forlænges ikke af bestemmelsen i pkt. 7.4.

 

21.0 Fravigelse

21.1 Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

 

22.0 Tvister

22.1 Ethvert spørgsmål om indgåelsen, forståelsen og/eller opfyldelsen af aftalen samt ethvert spørgsmål vedrørende IMX DataSystems og købers øvrige retsforhold, skal afgøres efter dansk ret. Køber kan ikke sagsøge IMX DataSystems ved anden domstol end Københavns Byret eller Østre Landsret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven om byretternes og landsretternes kompetence.

 

Version 2. Maj 2015